Λογιστικές Υπηρεσίες
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το τμήμα φορολογικών υπηρεσιών της OneTax αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία των εξειδικευμένων στελεχών μας, μας επιτρέπει να σταθούμε κοντά στους πελάτες μας αποτελεσματικά και αποδοτικά, προωθώντας τα συμφέροντά τους για τις χαμηλότερες νομοθετικές φορολογικές υποχρεώσεις.

Σε μια εποχή ριζικών αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας, με γνώμονα τις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη μας, σας συμβουλεύουμε και καθοδηγούμε με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της επιχειρήσεως που θα αποφέρει τα μέγιστα δυνατά οφέλη.

Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών
Μετατροπές και μετασχηματισμοί εταιρειών
Ίδρυση Ειδικών Εγκαταστάσεων Νόμου 89 (3427/2005)
Φοροτεχνική υποστήριξη και παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης
Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Υπηρεσίες διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού
Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι (tax due diligence)
Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετηµάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι
Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
Transfer Pricing – Σύνταξη και παρακολούθηση φακέλου τεκμηρίωσης Ενδομιλικών Συναλλαγών
Ενημέρωση και εκπαίδευση επί φορολογικών θεμάτων και φορολογικών αλλαγών